ការរួមចំណែករបស់អ្នក(Your Contribution)!

ចង់ជួយកែលម្អប្រព័ន្ធរបស់អ្នកទេ? សូមស្វាគមន៍ បច្ចុប្បន្ននេះ យើងកំពុងស្នើសុំការរួមចំណែករបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើង។

Want to help improving your system? You are welcome, currently we are asking for your contribution to make our system getting better.

អ្នកអាចចូលរួមចំណែកតាមរយៈ៖

  • Give us your advices
  • Give us projects idea
  • Correct our mistakes
  • Donate your Khmer text data
  • Donate your Khmer book, pdf, image data
  • Donate your Khmer audio data
  • ...

for more information please contact us: admin@khmerlang.com