អំពី ភាសាខ្មែរ(Khmerlang)!

យើងបានចាប់ផ្តើមស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ន៍កម្មវិធីរបស់យើងឡើងតាំងពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០១៩ ។ ភាសាខ្មែរ (Khmerlang) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានគោលដៅសាមញ្ញមួយគឺធ្វើឱ្យភាសាខ្មែរមានភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។