ទិញកាហ្វេឱ្យខ្ញុំ(Buy Me a Cafe)!

សួស្តី! ខ្ញុំ រតនៈ (Jame007)។ ខ្ញុំ​មាន​ដើម​កំណើត​មក​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា ហើយ​បច្ចុប្បន្ន​ខ្ញុំ​រស់​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ប្រទេស​កម្ពុជា។ ពេលទំនេរ ខ្ញុំចូលចិត្តបង្កើតកម្មវិធី Opensource ដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរនៅក្នុងពិភពឌីជីថល។ ប្រសិនបើការងាររបស់ខ្ញុំបានជួយអ្នក ឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក ខ្ញុំនឹងដឹងគុណចំពោះការឧបត្ថម្ភរបស់អ្នក។

ថ្វីត្បិតតែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងធ្វើការពេញម៉ោងក៏ដោយ វាអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯង និងបែងចែកប្រាក់កាសខ្លះដើម្បីគាំទ្រគម្រោងនេះឱ្យមានដំណើរការ។

តែការឧបត្ថម្ភរបស់អ្នកអាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើ Domain ម៉ាស៊ីនមេ ហើយក៏ជំរុញខ្ញុំឱ្យបន្តធ្វើគម្រោងជាច្រើនផ្សេងទៀត។

Hi! I’m Rathanak(Jame007). I’m originally from Cambodia and I currently live in Phnom Penh, Cambodia. In my spare time, I love building free and opensource software for fun, and at the same time, to improve the usages of Khmer language in the digital world. If my work helped you or your business, I’d appreciate your sponsorship.

Although I'm currently working a full time job, it allows me to be able to feed myself and allocate some of it to keep this project up and running.

The sponsorship helps fund domains, server, but also motivate me to keep up working many more project.

ប្រភេទនៃការឧបត្ថម្ភ៖

 • X,XXX៛: Buy me a pack of coffee

  ⭐ Your name will be added to the "Supporters list"

 • ☕☕
  XX,XXX៛: Buy me some coffee beans

  ⭐⭐ Your name will be added to top the "Supporters list"
  And an online meet up with me.

 • ☕☕☕
  XXX,XXX៛: This gets me some extra fancy coffee beans

  ⭐⭐⭐ Your name will be added to top of the "Supporters list"
  You got a date with me at any cafe shop in Phnom Penh.

 • ☕☕☕☕
  X,XXX,XXX៛: This gets me a cafe making machine.

  ⭐⭐⭐⭐ Your name will be added to the "Gold Supporters list"
  You got a date with me at any cafe shop in Phnom Penh. Early access to our services. Free consultant form NLP related for your company monthly.

 • ☕☕☕☕☕
  XX,XXX,XXX៛: This gets a fancy cafe making machine.

  ⭐⭐⭐⭐⭐ Your name will be added to the "Daimon Supporters list"
  You got a date with me at any cafe shop in Phnom Penh. Early access to our services. A special consultant with NLP related for your company.

អ្នកអាចឧបត្ថម្ភតាមរយៈ៖

for more information please contact us: admin@khmerlang.com