សូមអរគុណជាពិសេសដល់ ៖

Supervisor/Advisers/Supporters/Reviewers

 • Mr. Bunthoeurn SIN
 • Mr. Chheangly CHHUN
 • Ms. Manuth VANN
 • Ms. Meily OENG
 • Mr. Ossa SOEUN
 • Mr. Rina BUOY
 • Dr. Sovila SRUN
 • Mr. Visal IN
 • Mr. Votana SREY

Linguistics

 • Mr. CHHaiya RY
 • Mr. Vatho CHEM