ទម្រង់សម្រាប់ពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធ

អត្ថបទខ្លីពេក!អត្ថបទខ្លីពេក!

លក្ខណៈពិសេស៖

  • រក និងកែអក្ខរាវិរុទ្ធអក្ខរាវិរុទ្ធ។
  • រាយពាក្យណែនាំ។
  • គាំទ្រភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស។

ដែនកំណត់៖

  • មិនអាចកែវេយ្យាករណ៍បានទេ។
  • ធ្វើការមិនសូវល្អជាមួយភាសាបាលី។

API call:

Repquest data:
POST https://api.khmerlang.com/v1/spelling-check
{
  "text": ""
}


Response data: