សេវាកម្មសម្រាប់សហគ្រាស(Enterprise Services)!

យើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយ NLP របស់ខ្មែរមួយចំនួន ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពអង្គភាពរបស់អ្នក។

We offer some Khmer's NLP solution for increase your organization productivity.

Our solutions:

  • កម្មវិធីពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធខ្មែរ/អង់គ្លេស(Khmer/English Spell checking)សម្រាប់ MS word និង Web browser។
  • កម្មវិធីបែងចែកពាក្យខ្មែរ(Khmer words segmentation)
  • Khmer Optical character recognition(Khmer OCR)
  • កម្មវិធីស្វែងរកឯកសារជាភាសាខ្មែរ(Search Khmer language documents)
  • កម្មវិធីស្វែងរកឯកសាររូបភាព PDF ជាភាសាខ្មែរ(Search Khmer language PDF, Image documents)
  • ...

Note: we offer our enterpise service for free for Educational Organization, Nonprofit Organization.

for more information please contact us: admin@khmerlang.com