ចម្ងាយពាក្យខ្មែរ

ពាក្យខ្មែរ

Max change: 1
Max result: 5

ពាក្យប្រហែល(ចម្ងាយ)

លក្ខណៈពិសេស៖

  • ស្វែងរកបញ្ជីពាក្យជាមួយនឹងការកែសម្រួលតួអក្សរជិត។
  • ជម្រើសចម្ងាយដែលអាចប្ដូរតាមបំណងបាន។

ដែនកំណត់៖

  • ពាក្យខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ។
  • ពាក្យមិនត្រូវមានចន្លោះ។

API call:

Repquest data:
POST https://api.khmerlang.com/v1/word-distance
{
  "word": "",
  "max_distance": 1,
  "max_result": 5
}


Response data: