អក្សរខ្មែរ ទៅ រ៉ូម៉ាំង

អត្ថបទខ្មែរ

អត្ថបទរ៉ូម៉ាំង

លក្ខណៈពិសេស៖

  • បំប្លែងប្រយោគខ្មែរទៅជារ៉ូម៉ាំង។

ដែនកំណត់៖

  • ការបម្លែងមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ករណីពិសេសមួយចំនួន។

API call:

Repquest data:
POST https://api.khmerlang.com/v1/word-roman
{
  "text": ""
}


Response data: